-25% z kodem BLACKWEEK 馃枻

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.namastejewellery.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OG脫LNE

 1. Sklep internetowy dost臋pny pod adresem internetowym www.namastejewellery.pl prowadzony jest przez Micha艂a Piotrowskiego, prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 PIOTROWSKI Micha艂 Piotrowski, ul. Bohater贸w Warszawy 40, 70-342 Szczecin, tel.: 531118298, e-mail: info@namastejewellery.pl, NIP: 8522492118, REGON: 320949400, CEiDG: BOI-7330/P/061151/11.
 2. Niniejszy regulamin stosuje si臋 do um贸w zawieranych poprzez stron臋 internetow膮 www.namastejewellery.pl.
 3. Definicje:
  1. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dost臋pny pod adresem www.namastejewellery.pl,
  2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o kt贸rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  3. Sprzedawca – Micha艂 Piotrowski, prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 PIOTROWSKI Micha艂 Piotrowski, ul. Bohater贸w Warszawy 40, 70-342 Szczecin, tel.: 531118298, e-mail: sklep@namastejewellery.pl, NIP: 8522492118, REGON: 320949400, CEiDG: BOI-7330/P/061151/11,
  4. Kupuj膮cy – osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi膮zuj膮ce tak偶e osoba fizyczna posiadaj膮ca ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸ra korzysta z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋,
  5. Formularz rejestracji – dost臋pny w Sklepie internetowym formularz, umo偶liwiaj膮cy utworzenie Konta,
  6. Konto – oznaczony indywidualn膮 nazw膮 (loginem) i has艂em podanym przez Kupuj膮cego, zbi贸r zasob贸w w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w kt贸rym gromadzone s膮 dane Kupuj膮cego, w tym informacje o z艂o偶onych Zam贸wieniach,
  7. Formularz zam贸wienia – dost臋pny w Sklepie internetowym formularz, umo偶liwiaj膮cy Kupuj膮cemu z艂o偶enie Zam贸wienia i jego realizacj臋 bez konieczno艣ci zak艂adania Konta,
  8. Zam贸wienie – o艣wiadczenie woli Kupuj膮cego, stanowi膮ce ofert臋 zawarcia umowy sprzeda偶y Produktu ze Sprzedawc膮,
  9. Umowa sprzeda偶y – umowa sprzeda偶y Produktu w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za po艣rednictwem Sklepu internetowego w j臋zyku polskim,
  10. Produkt – dost臋pna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, b臋d膮ca przedmiotem umowy sprzeda偶y pomi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedawc膮,
  11. Produkt Specjalny – dost臋pna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, b臋d膮ca przedmiotem umowy sprzeda偶y pomi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedawc膮, kt贸ra za wzgl臋du na swoje indywidualne w艂a艣ciwo艣ci (np. dost臋pno艣膰 wy艂膮cznie na indywidualne zam贸wienie) podlega szczeg贸lnym zasadom sprzeda偶y,
  12. Koszyk – wirtualne narz臋dzie, umo偶liwiaj膮ce Kupuj膮cemu agregacj臋 wybranych Produkt贸w przed ich zakupem oraz przeliczanie ich warto艣ci. Podczas wyboru Produkt贸w, Kupuj膮cy mo偶e dowolnie zarz膮dza膰 zawarto艣ci膮 koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produkt贸w lub usuwanie ich z koszyka,
  13. Promocja – 艣ci艣le okre艣lony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, b臋d膮ce przedmiotem umowy sprzeda偶y pomi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedawc膮,
  14. Dow贸d zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dow贸d potwierdzaj膮cy zakup Produktu,
  15. Newsletter – us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋, polegaj膮ca na umo偶liwieniu zainteresowanym Kupuj膮cym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najwa偶niejszych informacji zwi膮zanych ze Sklepem internetowym
  16. Za艂膮cznik nr 1 – do艂膮czony do Regulaminu dokument umo偶liwiaj膮cy odst膮pienie od umowy, o kt贸rym mowa w § 6.,
  17. Za艂膮cznik nr 2 – do艂膮czony do Regulaminu dokument umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie reklamacji, o kt贸rej mowa w § 5.
 4. Us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋 polegaj膮 na:
  1. umo偶liwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
  2. umo偶liwieniu zawarcia Umowy sprzeda偶y poprzez wype艂nienie Formularza zam贸wienia,
  3. prowadzeniu Newslettera.
 5. Przed wype艂nieniem Formularza zam贸wienia lub Formularza rejestracji wraz z utworzeniem Konta, Kupuj膮cy proszony jest o zapoznanie si臋 z tre艣ci膮 Regulaminu i jego akceptacj臋.
 6. Kupuj膮cy uzyskuje dost臋p do Konta za po艣rednictwem loginu i has艂a. Umowa dotycz膮ca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokre艣lony i nie poci膮ga za sob膮 偶adnych zobowi膮za艅 finansowych dla Kupuj膮cego. Umowa mo偶e zosta膰 wypowiedziana w ka偶dym momencie poprzez usuni臋cie Konta w Sklepie internetowym lub przes艂anie informacji o rezygnacji przez Kupuj膮cego na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@namastejewellery.pl.
 7. W Sklepie Internetowym mog膮 by膰 organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotycz膮cych promocji decyduje Sprzedawca, podaj膮c je do wiadomo艣ci publicznej na stronie Sklepu internetowego.
 8. Og艂oszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczeg贸lno艣ci ich opisy, parametry techniczne i u偶ytkowe oraz ceny, stanowi膮 zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 9. Do korzystania ze Sklepu internetowego www.namastejewellery.pl, niezb臋dny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kart膮 graficzn膮 obs艂uguj膮c膮 rozdzielczo艣ci 800x600 i 256 kolor贸w oraz przegl膮darka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a tak偶e klawiatura lub inne urz膮dzenie wskazuj膮ce, umo偶liwiaj膮ce poprawne wype艂nienie formularzy elektronicznych.
 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj膮 na celu wy艂膮cza膰 ani ogranicza膰 jakichkolwiek praw Kupuj膮cego b臋d膮cego jednocze艣nie konsumentem w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przys艂uguj膮cych mu na mocy bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. W przypadku niezgodno艣ci postanowie艅 niniejszego Regulaminu z powy偶szymi przepisami, pierwsze艅stwo maj膮 te przepisy.

§ 2. WARUNKI Z艁O呕ENIA ZAM脫WIENIA

 1. Kupuj膮cy obowi膮zany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w spos贸b zgodny z obowi膮zuj膮cym prawem, zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego oraz dobrymi obyczajami, maj膮c na uwadze poszanowanie d贸br osobistych i praw w艂asno艣ci intelektualnej os贸b trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzeda偶 na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Kupuj膮cy mo偶e wybra膰 jeden spo艣r贸d nast臋puj膮cych sposob贸w sk艂adania Zam贸wienia:
  1. z艂o偶enie Zam贸wienia poprzez za艂o偶one wcze艣niej Konto,
  2. z艂o偶enie Zam贸wienia poprzez wype艂nienie Formularza zam贸wienia dost臋pnego na stronie Sklepu,
  3. z艂o偶enie Zam贸wienia drog膮 mailow膮,
  4. z艂o偶enie Zam贸wienia drog膮 telefoniczn膮.
 4. Wszystkie Produkty dost臋pne w Sklepie internetowym s膮 oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowi膮zuj膮cymi standardami i wymaganiami.
 5. Zam贸wienia, o kt贸rych mowa w pkt 3 a), b), c) niniejszego paragrafu, mo偶na sk艂ada膰 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dob臋.
 6. Zam贸wienia, o kt贸rych mowa w pkt 3 d) niniejszego paragrafu mo偶na sk艂ada膰 od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 7. W celu skutecznego z艂o偶enia oraz zrealizowania Zam贸wienia, o kt贸rym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Kupuj膮cy proszony jest o wype艂nienie Formularza rejestracji i tym samym za艂o偶enie Konta.
 8. W celu skutecznego z艂o偶enia oraz zrealizowania Zam贸wienia, o kt贸rym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Kupuj膮cy proszony jest o dodanie Produktu do Koszyka, wype艂nienie dost臋pnego na stronie Sklepu Formularza zam贸wienia oraz przes艂anie go do Sklepu internetowego.
 9. W celu skutecznego z艂o偶enia oraz zrealizowania Zam贸wienia, o kt贸rym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, Kupuj膮cy proszony jest o przes艂anie na adres: sklep@namastejewellery.pl, wiadomo艣ci elektronicznej o ch臋ci z艂o偶enia zam贸wienia.
 10. W celu skutecznego z艂o偶enia oraz zrealizowania Zam贸wienia, o kt贸rym mowa w pkt 3 d) niniejszego paragrafu, Kupuj膮cy proszony jest o kontakt telefoniczny ze Sprzedawc膮 pod numerem tel.: 531 118 298.
 11. Zam贸wienia z艂o偶one w dni powszednie po godzinie 16:00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, b臋d膮 rozpatrywane nast臋pnego dnia roboczego.
 12. W przypadku Produkt贸w Specjalnych dost臋pnych na indywidualne zam贸wienie, Sprzedaj膮cy mo偶e za偶膮da膰 od Kupuj膮cego wp艂aty zaliczki w wysoko艣ci 50% warto艣ci zamawianego Produktu przed przyst膮pieniem do realizacji Zam贸wienia przez Sprzedaj膮cego.
 13. Potwierdzenie z艂o偶enia oraz przyj臋cia do realizacji Zam贸wienia zostanie przes艂ane Kupuj膮cemu przez Sprzedawc臋 w formie wiadomo艣ci e-mail.
 14. Umow臋 sprzeda偶y traktuje si臋 jako zawart膮 z chwil膮 otrzymania przez Kupuj膮cego wiadomo艣ci e-mail, o kt贸rej mowa w pkt. 14 niniejszego paragrafu.
 15. Zam贸wienia przekazane do realizacji mog膮 by膰 anulowane przez Kupuj膮cego b臋d膮cego jednocze艣nie konsumentem w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), do momentu wysy艂ki Produktu.
 16. Czas realizacji Zam贸wienia (skompletowanie zam贸wienia i przygotowanie do wysy艂ki) wynosi dwa dni robocze. W przypadku Produkt贸w Specjalnych wykonywanych na zam贸wienie indywidualne czas realizacji Zam贸wienia jest ka偶dorazowo ustalany z Kupuj膮cym.
 17. Kupuj膮cy informowany jest o braku dost臋pno艣ci Produkt贸w, w zwi膮zku z czym mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na wyd艂u偶enie czasu realizacji Zam贸wienia lub zrezygnowa膰 z zam贸wionego Produktu albo z ca艂o艣ci Zam贸wienia. W przypadku braku dost臋pno艣ci Produkt贸w, szacowany czas realizacji Zam贸wienia ustalany jest indywidualnie z Kupuj膮cym.
 18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zam贸wienia, je偶eli Kupuj膮cy pomimo wezwania nie uzupe艂ni艂 w terminie 7 dni brak贸w wymaganych do skutecznej realizacji Zam贸wienia.

§ 3. P艁ATNO艢CI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyra偶one s膮 w polskich z艂otych i s膮 cenami brutto, zawieraj膮 wszystkie sk艂adniki, w tym podatek VAT oraz c艂a. Ceny nie zawieraj膮 jednak ewentualnych koszt贸w dostawy, kt贸re s膮 wskazywane w trakcie sk艂adania Zam贸wienia.
 2. O ca艂kowitej kwocie Zam贸wienia Kupuj膮cy informowany jest ka偶dorazowo przed dokonaniem Zam贸wienia.
 3. Do ka偶dego Zam贸wienia do艂膮czany jest Dow贸d zakupu.
 4. Kupuj膮cy nieb臋d膮cy konsumentem w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), w celu realizacji Zam贸wienia upowa偶nia Sprzedawc臋 do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 5. Kupuj膮cy mo偶e wybra膰 jeden z nast臋puj膮cych sposob贸w p艂atno艣ci za zam贸wione Produkty:
  1. p艂atno艣膰 przy odbiorze osobistym,
  2. p艂atno艣膰 przelewem zwyk艂ym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
  3. p艂atno艣膰 internetowa – PayU,
  4. p艂atno艣膰 za pobraniem.
 6. Wyboru p艂atno艣ci dokonuje Kupuj膮cy podczas sk艂adania Zam贸wienia.
 7. W przypadku wyboru sposobu p艂atno艣ci, o kt贸rym mowa w pkt 5 b) niniejszego paragrafu, Produkty wysy艂ane s膮 w momencie zaksi臋gowania 100% 艣rodk贸w pieni臋偶nych na koncie Sprzedawcy.
 8. W przypadku wybrania sposobu p艂atno艣ci, o kt贸rych mowa w pkt 5 c) niniejszego paragrafu, Produkty s膮 wysy艂ane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% warto艣ci Zam贸wienia.
 9. W przypadku wybrania sposobu p艂atno艣ci, o kt贸rym mowa w pkt 5 d) niniejszego paragrafu, Produkty s膮 wysy艂ane niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 48 godzin po z艂o偶eniu Zam贸wienia przez Kupuj膮cego (dotyczy sytuacji, w kt贸rych Produkt dost臋pny jest w magazynie i nie dotyczy przypadk贸w zam贸wie艅 sk艂adanych w pi膮tki po godzinie 16:00, soboty, niedziele i dni ustawowo wolne).
 10. W przypadku wyboru sposobu p艂atno艣ci, o kt贸rych mowa w pkt 5 b) lub c) niniejszego paragrafu, je偶eli Kupuj膮cy nie dokona p艂atno艣ci w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zam贸wienia, Sprzedawca wezwie Kupuj膮cego do dokonania p艂atno艣ci. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulowa膰 Zam贸wienie, informuj膮c o tym Kupuj膮cego drog膮 mailow膮 lub telefoniczn膮.
 11. P艂atno艣ci internetowe dokonywane on-line za po艣rednictwem Sklepu internetowego obs艂ugiwane s膮 za po艣rednictwem platformy PayU dost臋pnej pod adresem www.payu.pl, wykorzystywanej przez PayU SA z siedzib膮 w Poznaniu, 60-166 Pozna艅, przy ul. Grunwaldzkiej 182, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia艂 VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000274399.

§ 4. DOSTAWA

 1. Kupuj膮cy mo偶e wybra膰 nast臋puj膮ce sposoby odbioru zam贸wionych Produkt贸w:
  1. odbi贸r osobisty zam贸wionych Produkt贸w po wcze艣niejszej konsultacji ze Sprzedawc膮,
  2. dostarczenie Produkt贸w na adres Kupuj膮cego podany podczas sk艂adania Zam贸wienia przez firm臋 kuriersk膮 DPD,
  3. dostarczenie Produkt贸w na adres Kupuj膮cego podany podczas sk艂adania Zam贸wienia przez Poczt臋 Polsk膮.
 2. Wyboru sposobu dostarczenia przesy艂ki dokonuje Kupuj膮cy podczas sk艂adania Zam贸wienia.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupuj膮cy.
 4. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 pokry膰 koszty przesy艂ki przedp艂aconej na terytorium Polski, je偶eli warto艣膰 Zam贸wienia przekracza:
  1. 100 z艂 - przy wyborze opcji przesy艂ki za po艣rednictwem firmy kurierskiej,
  2. 150 z艂 - przy wyborze opcji przesy艂ki Poczt膮 Polsk膮.
 5. Koszty wysy艂ki naliczane s膮 zgodnie z aktualnymi cennikami dostaw i zale偶膮 od wagi oraz rozmiar贸w przesy艂ki. Kupuj膮cy jest informowany o kosztach wysy艂ki podczas sk艂adania Zam贸wienia. W przypadku wysy艂ki poza granice kraju, koszt przesy艂ki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ci臋偶aru paczki i kraju przeznaczenia.
 6. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 dostarczy膰 Kupuj膮cemu Produkty wolne od wad.
 7. Kupuj膮cy zobowi膮zuje si臋 do odebrania wys艂anego Produktu.

§ 5. REKLAMACJA

 1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesy艂ki w obecno艣ci kuriera b膮d藕 pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesy艂ki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna b臋dzie znacznie usprawniona.
 2. Powy偶sze nie stosuje si臋 do przedsi臋biorcy, w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), kt贸ry to jest obowi膮zany do sprawdzenia przesy艂ki w obecno艣ci kuriera lub pracownika Poczty Polskiej.
 3. W przypadku stwierdzenia, i偶 Produkt ma wad臋, Kupuj膮cy obowi膮zany jest poinformowa膰 o tym Sprzedawc臋.
 4. Reklamacja powinna zawiera膰 dane Kupuj膮cego, opis wady Produktu, dat臋 jej powstania oraz 偶膮danie Kupuj膮cego. W celu u艂atwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udost臋pnia na stronie Sklepu internetowego Za艂膮cznik nr 2.
 5. Do reklamowanego Produktu nale偶y do艂膮czy膰 Dow贸d zakupu lub jego kopi臋.
 6. Kupuj膮cy zobowi膮zany jest do odes艂ania reklamowanego Produktu.
 7. Reklamacje nale偶y kierowa膰 na adres:
  PIOTROWSKI Micha艂 Piotrowski
  ul. Bohater贸w Warszawy 40
  70-342 Szczecin
  lub drog膮 poczty elektronicznej przesy艂aj膮c odpowiedni膮 wiadomo艣膰 na adres e-mail: sklep@namastejewellery.pl. Je偶eli podane w reklamacji dane lub informacje wymagaj膮 uzupe艂nienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwr贸ci si臋 do sk艂adaj膮cego reklamacj臋 o jej uzupe艂nienie we wskazanym zakresie.
 8. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do ustosunkowania si臋 do z艂o偶onej przez Kupuj膮cego reklamacji w przeci膮gu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po up艂ywie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnion膮.
 9. Sprzedawca odpowiada z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli wada zosta艂a stwierdzona przed up艂ywem 2 lat od wydania Produktu Kupuj膮cemu.
 10. Odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi wobec Kupuj膮cych b臋d膮cych przedsi臋biorcami w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – zostaje ca艂kowicie wy艂膮czona.
 11. Nieznaczne r贸偶nice w wygl膮dzie wynikaj膮ce z indywidualnych ustawie艅 komputera Kupuj膮cego – a w szczeg贸lno艣ci monitora – mog膮 nie by膰 wystarczaj膮c膮 podstaw膮 do reklamacji zakupionego Produktu.

§ 6. ODST膭PIENIE OD UMOWY

 1. Kupuj膮cemu, kt贸ry jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przys艂uguje prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powy偶sze nie przys艂uguje Kupuj膮cemu w nast臋puj膮cych przypadkach:
  1. 艣wiadczenia us艂ug, je偶eli Sprzedawca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Kupuj膮cego, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy,
  2. um贸w dotycz膮cych 艣wiadcze艅, za kt贸re cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy,
  3. um贸w, kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Kupuj膮cego lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. um贸w, kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia,
  5. um贸w, kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli po dostarczeniu opakowanie zosta艂o otwarte przez Kupuj膮cego,
  6. szczeg贸lnych um贸w, kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami,
  7. um贸w, kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, za kt贸re cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzeda偶y i dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni, a ich warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. um贸w, w kt贸rych Kupuj膮cy wyra藕nie 偶膮da艂, aby Sprzedawca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Je偶eli Sprzedawca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania Kupuj膮cy 偶膮da艂, lub dostarcza rzeczy inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje Kupuj膮cemu w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub rzeczy,
  9. um贸w, kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli po dostarczeniu opakowanie zosta艂o otwarte przez Kupuj膮cego,
  10. dostarczania dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋,
  11. um贸w zawartych w drodze aukcji publicznej
  12. um贸w o 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zakwaterowania, innych ni偶 do cel贸w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je偶eli w zawartej umowie oznaczono dzie艅 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi,
  13. um贸w o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, niezapisanych na materialnym no艣niku, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Kupuj膮cego przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.
 3. Do skutecznego odst膮pienia od umowy, o kt贸rym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy z艂o偶enie pisemnego o艣wiadczenia przez Kupuj膮cego drog膮 mailow膮 lub pocztow膮, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesy艂ki. Wz贸r o艣wiadczenia zawiera Za艂膮cznik nr 1.
 4. Kupuj膮cy, odst臋puj膮c od umowy, zobowi膮zany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopi膮 w terminie 14 dni od daty z艂o偶enia odst膮pienia.
 5. Koszty wysy艂ki zwracanego Produktu ponosi Kupuj膮cy.
 6. Kupuj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Produktu b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz koszt贸w wysy艂ki Produktu do Kupuj膮cego niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Kupuj膮cy, chyba 偶e Kupuj膮cy wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z dodatkowymi kosztami.
 9. W przypadku gdy Kupuj膮cy wybra艂 inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia przesy艂ki oferowany przez Sprzedawc臋, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu Kupuj膮cemu poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.
 10. Zwroty Produkt贸w przy odst膮pieniu od umowy, wysy艂ane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie b臋d膮 przyjmowane.
 11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje si臋 do Kupuj膮cych nie b臋d膮cych konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) tj. os贸b dokonuj膮cych czynno艣ci prawnych zwi膮zanych bezpo艣rednio z prowadzon膮 przez nich we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮 – w ich przypadku uprawnienie do odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y jest bezwzgl臋dnie wy艂膮czone.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupuj膮cego a podstaw膮 przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub z艂o偶enie zam贸wienia bez rejestracji Konta) lub podj臋cie dzia艂a艅 na 偶膮danie Kupuj膮cego przed zawarciem umowy. Ponadto Kupuj膮cy mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na przetwarzanie przez sprzedawc臋 swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustaw膮 z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Szczeg贸艂y dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych znajduj膮 si臋 w Polityce prywatno艣ci.

§ 8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie zdj臋cia Produkt贸w oraz pozosta艂e materia艂y (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.namastejewellery.pl s膮 w艂asno艣ci膮 Sprzedawcy lub zosta艂y u偶yte przez niego za zgod膮 os贸b trzecich, posiadaj膮cych do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdj臋膰 i innych materia艂贸w graficznych oraz stosowanie przedruku tekst贸w zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.namastejewellery.pl w tym ich udost臋pnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadaj膮cej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania si臋 r贸wnie偶 zewn臋trznym podmiotom pobierania zdj臋膰 ze strony Sklepu internetowego www.namastejewellery.pl oraz wykorzystywania ich do cel贸w marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powy偶ej materia艂贸w bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, kt贸rej przys艂uguj膮 prawa autorskie jest niezgodne z prawem i mo偶e stanowi膰 podstaw臋 do wszcz臋cia post臋powania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczaj膮cym si臋 tego procederu.

§ 9. POSTANOWIENIA KO艃COWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ogranicze艅 w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalno艣ci. Jednocze艣nie Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do do艂o偶enia wszelkich stara艅, by wspomniane przerwy odbywa艂y si臋 w godzinach nocnych i trwa艂y jak najkr贸cej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodz膮 w 偶ycie w momencie wyra藕nie wskazanym przez Sprzedawc臋, nie wcze艣niej jednak ni偶 po 7 dniach od ich og艂oszenia. Zam贸wienia z艂o偶one przed wej艣ciem w 偶ycie zmian, o kt贸rych mowa w poprzednim zdaniu, b臋d膮 realizowane na zasadach obowi膮zuj膮cych w momencie ich sk艂adania.
 3. Wszelkie spory mi臋dzy Stronami rozstrzygane b臋d膮 w spos贸b polubowny lub w obecno艣ci niezale偶nego i bezstronnego mediatora. Konsument mo偶e ponadto skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Chc膮c skorzysta膰 z mo偶liwo艣ci polubownego rozwi膮zywania spor贸w dotycz膮cych zakup贸w internetowych, Konsument mo偶e z艂o偶y膰 swoj膮 skarg臋 r贸wnie偶 za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dost臋pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. W przypadku braku mo偶liwo艣ci polubownego rozwi膮zania sporu, w tym za po艣rednictwem mediacji, w艂a艣ciwo艣膰 S膮du okre艣lana b臋dzie wed艂ug przepis贸w powszechnie obowi膮zuj膮cych w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie b臋d膮 mia艂y w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne w艂a艣ciwe.
 6. Regulamin obowi膮zuje od dnia 17.11.2021 roku.

Strona g艂贸wna Bransoletki Kolczyki Naszyjniki Pier艣cionki Rytua艂y Amulety Boginie Mocy Bransoletki z Intencj膮 Magia Perfumetki Znaki Zodiaku

馃崻 Polityka cookies

Nasz Sklep internetowy u偶ywa plik贸w cookies do prawid艂owego dzia艂ania strony. Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawie艅 dla plik贸w cookies oznacza, 偶e b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Ustawienia te mo偶na zmienia膰 w przegl膮darce internetowej. Wi臋cej informacji udost臋pniamy w Polityce plik贸w cookies.


Polityka cookies Akceptuj臋